Azithromycin

Příbalový leták

AZITHROMYCIN-RATIOPHARM 500 mg
potahované tablety
(Azithromycinum monohydricum)

Pro dospělé, mladistvé a děti s tělesnou hmotností větší než 45 kg.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. CO JE Azithromycin-ratiopharm500 mg A KČEMU SE POUŽÍVÁ
Azithromycin-ratiopharm je jedním z antibiotik nazývaných makrolidy. Používá se k léčbě infekčních
onemocnění vyvolaných určitými bakteriemi nebo jinými mikroorganizmy, knimž patří:
- Infekce hrudníku, krční nebo nosní infekce (jako zánět průdušek, zápal plic, zánět krčních
mandlí, zánět hltanu (faryngitida) a zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida).
- Ušní infekce.
- Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání (jako je absces nebo nežit).
- Pohlavně přenosné choroby způsobené organizmy nazývanými chlamydie.
Když užíváte antibiotika, je třeba vzít vúvahu stav rezistence a oficiální/lokální předpisy o správném
užívání antibakteriálních léků.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Azithromycin-ratiopharm
500 mg UŽÍVAT
Neužívejte Azithromycin-ratiopharm:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku azithromycin, nebo erythromycin nebo
kterékoli antibiotikum, které patří do skupiny nazývané makrolidová nebo ketolidová
antibiotika;
- jestliže jste alergický/á na kteroukoliv další složku přípravku (pomocné látky jsou uvedeny
vbodě 6).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Azithromycin-ratiopharmje zapotřebí:
- jestliže se u Vás objeví alergická reakce. Přestaňte užívat tablety a vyhledejte ihned lékaře
pokud u Vás vznikne náhlá dušnost, obtížné dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů,
vyrážka nebo svědění kůže;
- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin. Vtomto případě může lékař upravit dávkování;
2/6
- jestliže máte závažnou poruchu funkce jater. Vtomto případě můžete Azithromycin-
ratiopharm užívat pouze, když to Váš lékař považuje za nutné a bude během léčby sledovat
funkci jater. Jestliže se během léčby přípravkem Azithromycin-ratiopharm náhle dostaví pocit
slabosti spolu s příznaky jako zežloutnutí kůže nebo očního bělma, tmavá moč a sklon
ke krvácení, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře;
- pokud užíváte také ergotamin (užívá se k léčbě migrény, viz též bod Vzájemné působení
s dalšími léčivými přípravky);
- jestliže máte jakékoli změny na záznamu srdeční činnosti (prodloužení intervalu QT);
- jestliže trpíte srdečními problémy (vrozené nebo prokázané získané prodloužení QT intervalu);
- jestliže se léčíte také léky na poruchy srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin nebo
disopyramid);
- cisaprid (kléčbě pálení žáhy a poruch zažívacího traktu), terfenadin (antialergická léčba);
- jestliže máte nerovnováhu elektrolytů, zvláště nízká hladina draslíku a hořčíku;
- jestliže máte pomalou činnost srdeční, poruchy srdečního rytmu nebo závažné srdeční
selhávání;
- jestliže trpíte neurologickými nebo psychiatrickými onemocněními;
- jestliže se rozvine nová infekce (např. plísňového původu). Vpřípadě takové infekce může Váš
lékař léčbu přípravkem Azithromycin-ratiopharm ukončit.
Vprůběhu léčby podobnými antibiotiky bylo zaznamenáno také onemocnění zvané
pseudomembranózní kolitida (život ohrožující zánět tlustého střeva se silným a přetrvávajícím
průjmem). Jestliže se u Vás vyskytne průjem na začátku léčby přípravkem Azithromycin-
ratiopharm, vyhledejte co nejdříve lékaře, protože musí být vyloučena možnost této život ohrožující
nemoci. Jestliže se průjem objeví během léčby tímto přípravkem, nesmíte užívat žádné léky, které
ovlivňují pohyb tlustého střeva (peristaltika).
Děti
Uvedená léková forma potahovaných tablet není vhodná pro děti a dospívající s tělesnou hmotností
nižší než 45 kg. Jiné lékové formy, např. suspenze, jsou dostupné pro tyto pacienty.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
vnedávné době, a to i o lécích nebo rostlinných produktech, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Při předpisu jiných léků informujte svého lékaře, že užíváte Azithromycin-ratiopharm.
Zvláště důležité je sdělit lékaři, jestliže užíváte následující léky:
- Antacida (léky užívané při překyselení žaludku).
- Léky s obsahem ergotaminu (léky užívané při léčbě migrény). Neužívejtesoučasně
Azithromycin-ratiopharm a léky obsahující ergotamin.
- Perorální antikoagulancia kumarinového typu (léky na ředění krve).Zvýšený sklon ke krvácení
byl zaznamenán, když byl azithromycin užíván současně s warfarinem nebo fenprokumonem.
Srážlivost krve (protrombinový čas) by proto měla být pravidelně kontrolována.
- Digoxin (lék užívaný kposílení srdeční činnosti a kléčbě srdečního selhávání.
- Zidovudin, nelfinavir nebo didanosin (léky používané k léčbě HIV infekce).
- Rifabutin (antibiotikum). Současné užívání azithromycinu a rifabutinu (antibiotikum) může
ovlivnit hladiny obou látek v krvi. U pacientů, kteří byli léčeni současně azithromyciem a
rifabutinem byly pozorovány případy neutropenie (snížený počet určitých druhů bílých
krvinek).
- Teofylin (lék užívaný k léčbě dýchacích problémů jako je průduškové astma a chronická
obstrukční plicní choroba, CHOPN).
- Amiodaron, chinidin nebo disopyramid (léky užívané k léčbě nepravidelné srdeční činnosti).
- Cyklosporin (lék tlumící činnost imunitního systému).
- Terfenadin, astemizol (léky užívané k léčbě alergií).
- Cisaprid (lék užívaný ke zrychlení pohyblivosti zažívacího traktu).
- Triazolam, midazolam (léky užívané kléčbě úzkosti/napětí a poruch spánku).
- Alfentanil ( lék léčbě bolesti a sedativum).
- Pimozid ( lék užívaný kléčbě schizofrenie).
3/6
- Léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, chinidin nebo disopyramid).
Těhotenství a kojení
Azithromycin-ratiopharm by se neměl užívat během těhotenství nebo během kojení, pokud to však
lékař nepovažuje za zcela nezbytné.
Doporučuje se, aby žena nekojila ještě 2 dny po ukončení léčby. Potom může kojení opět začít.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může způsobit ospalost a záchvaty. Proto se ujistěte , jak na Vás tento lék působí, dříve než
budete řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE AZITHROMYCIN-RATIOPHARM 500 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte potahované tablety jednou denně s dostatečným množstvím tekutiny. Potahované tablety se
mohou užívat sjídlem i bez jídla.
Pokud lékař nepředepsal jinak, obvyklé dávkování je:
Děti a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg, dospělí a starší pacienti
Celková dávka je 1500 mg azitromycinu, užívá se 3 dny jako 1 tableta jednou denně (odpovídá 500
mg azithromycinu). Nebo se celková dávka (1500 mg) může užívat 5 dnů, užívá se 1 tableta první den
(odpovídá 500 mg azithromycinu) a dále tablety (odpovídá 250 mg azithromycinu) další 4 dny.
Pro léčbu pohlavně přenášených chorob vyvolaných mikroorganizmy zvanými chlamydie
Dávkování je 2 tablety (odpovídá 1000 mg azithromycinu) v jedné dávce.
Dospělí a děti s tělesnou hmotností nižší než 45 kg
Pro tyto pacienty jsou dostupné jiné formulace azithromycinu, např. suspenze.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
U pacientů s lehkou až střední poruchou funkce ledvin ( GFR 10-80 ml/min) není třeba upravit
dávkování (viz bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Azithromycin-ratiopharmje
zapotřebí).
Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte dojem, že účinek přípravku je
příliš silný nebo příliš slabý.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Azithromycin-ratiopharm, než jste měl(a), vyhledejte
nejbližší zdravotnické zařízení nebo se okamžitě poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Typické
příznaky předávkování jsou přechodná ztráta sluchu, silná nevolnost, zvracení a průjem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku Azithromycin-ratiopharm, neužívejte dvojitou
dávku, abyste doplnili vynechanou dávku. Pokračujte v užívání předepsané dávky přípravku
Azithromycin-ratiopharmpodle původního časového plánu léčby. Informujte svého lékaře, jestliže
jste zapomněl(a) užít několik dávek nebo jste si omylem vzal(a) jiné množství než předepsal lékař, aby
bylo možné včas zachytit jakékoli možné zhoršení Vaší nemoci.
Jestliže jste přestal(a) užívat Azithromycin-ratiopharm
Aby se předešlo navrácení Vašeho onemocnění nebo jeho zhoršení, je třeba užívat tablety tak, jak
předepsal Váš lékař až do konce, a to i když se příznaky nemoci zlepšily nebo úplně vymizely. Proto
se vždy poraďte s lékařem dříve, než ukončíte léčbu přípravkem Azithromycin-ratiopharm.
Pokud máte další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4/6
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Azithromycin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.
Následující údaje četnosti jsou použity pro hodnocení nežádoucích účinků:
velmi časté více než 1 z 10 pacientů léčených
časté méně než 1z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů léčených
méně časté méně než 1ze 100,ale více než 1 z 1000 pacientů léčených
vzácné méně než 1 z 1000, ale více než 1 z10000 pacientů léčených
velmi vzácné méně než 1z 10000 pacientů léčených
neznámé nelze stanovit z dostupných údajů
Jestliže se u Vás objeví některý znásledujících nežádoucích účinků, vyhledejte ihned lékaře,
protože budete možná potřebovat akutní léčbu:
Méně časté:
- alergické reakce, kprojevům patří: svědění nebo vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka, těla nebo
dýchací obtíže. Četnost závažných alergických reakcí (anafylaktické reakce) není známá;
- závažné kožní reakce (nazývané Stevens-Johnsonův syndrom). K projevům patří: červená nebo
purpurová kožní vyrážka, která se šíří během hodin až dnů, tvorba puchýřů na kůži a sliznicích,
zejména vústech, nosu a očích, olupování kůže.
Neznámé:
- závažné kožní reakce s otoky kůže a sliznic a odlupování kůže na velkých plochách těla
(multiformní erytém a toxická epidermální nekrolýza);
- zánět tlustého střeva (colon) s průjmem (někdy obsahujícím krev), bolest a horečka;
- může se vyskytnout selhání jater, kjehož projevům patří: rychlý vývoj únavy spojené se
zežloutnutím kůže nebo očního bělma (žloutenka), tmavá moč, sklon ke krvácení;
- zánět ledvin nebo selhání, kjehož projevům patří: zvýšená potřeba močení během noci, svalové
záškuby nebo křeče, ztráta chuti, pocit nemoci, nepříjemná chuť vústech.
Další nežádoucí účinky:
Velmi časté:
- průjem, bolest břicha, pocit nemoci (nevolnost), plynatost.
Časté:
- chybění chuti kjídlu (anorexie),
- poruchy zraku,
- závratě, bolest hlavy, abnormální kožní pocity, např. brnění a znecitlivění končetin, (parestezie),
poruchy chuti,
- poruchy sluchu, hluchota a zvonění vuších,
- zvracení, poruchy trávení (dyspepsie),
- svědění a vyrážka na kůži,
- bolesti vkloubech,
- zchvácenost,
- změny vkrevním obrazu (snížený počet lymfocytů, zvýšený počet eosinofilů), snížený obsah
bikarbonátů vkrvi.
Méně časté:
- plísňová onemocnění (kandidóza), vaginální infekce,
- nervozita,
- snížené kožní čití (hypestezie), silná ospalost, nespavost,
- palpitace (bušení srdce),
- zánět žaludeční sliznice (gastritida), zácpa,
- hepatitida, žloutenka (žluté zbarvení kůže a bílých částí očí),
5/6
- zvýšená citlivost na sluneční světlo, kopřivka,
- bolest na hrudníku, nahromadění tekutiny vtkáních (edém), celkový pocit nemoci, rychlá únava
(astenie),
- změny hodnot jaterních enzymů (zvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená
alaninaminotransferáza),změny vkrevních testech (zvýšený bilirubin, močovina vkrvi, kreatinin
vkrvi, abnormální hodnoty draslíku vkrvi),
- snížený počet bílých krvinek (neutropenie a leukopenie).
Vzácné:
- neklid,
- pocit závratě,
- abnormální hodnoty jaterních testů.
Neznámé:
- změny vkrevním obraze, jako snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), určitý typ
anemie (hemolytická anemie), agresivní chování, úzkost,
- mdloby (synkopa), záchvaty (křeče), hyperaktivita, ztráta vnímání vůně nebo chuti, zkreslené
vnímání vůně, rychlá únava svalů (myasthenia gravis),
- poruchy srdečního rytmu včetně zrychleného tepu (ventrikulární tachykardie),
- možné riziko změn na EKG (prodloužení QT intervalu a torsades de pointes), zvláště u
pacientů, kteří mají sklon těmto změnám (viz také bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Azithromycin-ratiopharmje zapotřebí),
- snížený krevní tlak,
- změna barvy jazyka, zánět slinivky břišní (pankreatitida),
- změny na EKG.
Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Azithromycin-ratiopharm 500 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje
kposlednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Azithromycin-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je azithromycinum monohydricum. Jedna potahovaná tableta obsahuje
azithromycinum monohydricum v množství odpovídajícím 500 mg azithromycinu.
- Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, natrium-
lauryl-sulfát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), natrium-stearyl-fumarát.
Potahová vrstva: hypromelosa, , makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý.
Jak přípravek Azithromycin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Azithromycin-ratiopharm je bílá nebo téměř bílá oválná bikonvexní potahovaná tableta s půlicí
rýhou na obou stranách. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.
Velikost balení:
2, 3, 6, 30, 30×1 a 150 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Sekce Azithromycin
Viagra

Viagru od firmy Pfizer koupíte nyní za 185 Kč, ušetřete více než 50%.

Cialis

1 tableta Cialisu Vás může stát jen 45 Kč, 1/10 oproti nákupu v klasické lékárně.

Paroxetin

Antidepresivum Paxil (Paroxetin) jen za 10 Kč za tabletu, jen při nákupu online.